ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 20 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.sofiariders.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”), Сдружение „Софийски мотористи“ („SOFIARIDERS.COM“/ „Ние“) с адрес на управление: ул. Пиротска №50, София 1303, ЕИК: 177039839 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни SOFIARIDERS.COM спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги SOFIARIDERS.COM обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, представители на фирма („Представители“);
(г) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към SOFIARIDERS.COM;
(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към SOFIARIDERS.COM.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на акаунт на частно лице. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете акаунт като частно лице, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон и др. Тези данни са необходими с цел потвърждение на регистрацията и последващата комуникация с Вас във връзка с ползваните от Вас услуги. При публикуване на обява в сайта, посоченото име и мобилен телефон са част от обявата и са видими за посетителите на сайта. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Регистрация на акаунт на фирма. При регистрация на фирма се изисква име на фирма, ЕИК, Представители (вкл. административно лице за контакт), телефони за връзка, имейл адрес, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес). При публикуване на обява в Сайта от фирма в нея се показва попълненото в полето “Телефони за контакт с купувачите” и фирмените данни.

(в) Данни, съхранявани във връзка с Вашия акаунт

Обяви и снимки
В обявите и снимките към тях, публикувани от Вас, Вие самостоятелно решавате дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите.

Карта
При ползване на възможността за отбелязване на картата, се съхраняват координати на отбелязаната локация.

Абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бележник
Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на SOFIARIDERS.COM, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории данни
Услугите на SOFIARIDERS.COM и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни. SOFIARIDERS.COM няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Други данни
SOFIARIDERS.COM може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Изпращане на запитвания
Тази секция се отнася за изпращане на запитвания (съобщения) по обяви, при които изпратените от Вас запитвания (съобщения) се изпращат до имейл адреса на потребителя, публикувал съответната обява в Сайта. При изпращане на запитване то се изпраща автоматично до имейл адреса, предоставен от потребителя, публикувал съответната обява в Сайта.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения
Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Настройки и известия
При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. SOFIARIDERS.COM обработва съответната информация за тази цел.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона.

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година (или до закриване на акаунта), като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Mожете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение по-долу.

3. Цели за обработване на лични данни

SOFIARIDERS.COM събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и SOFIARIDERS.COM;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и SOFIARIDERS.COM;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на SOFIARIDERS.COM.

Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и SOFIARIDERS.COM, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта, вкл. препубликуването на обявите в партньорски сайтове. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на SOFIARIDERS.COM и/или трети лица (като други ползватели на Сайта и лица, чиито данни са посочени в Сайта от ползвател на Сайта, служители на SOFIARIDERS.COM, и негови подизпълнители или доставчици на услуги и др.). Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите; сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договора; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на SOFIARIDERS.COM, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на SOFIARIDERS.COM, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на SOFIARIDERS.COM да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, телефон, имейл адрес, адрес) или данни за фирмен акаунт, представители, вкл. административен контакт и информация за извършването на регистрацията, съгласяване с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Сайта до прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта.
Обяви (вкл. снимки) и друга информация, публикувани от Вас До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви По отношение на обяви и друга информация, публикувана от Вас чрез Сайта, SOFIARIDERS.COM няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че SOFIARIDERS.COM бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган, за SOFIARIDERS.COM може да възникне задължение да запази съответното съдържание, независимо от евентуалното му изтриване от Вас.
Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии (имейл адрес, критерии) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Автоматичен вход За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Сайта Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.
Бързи търсения До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки, които функционалностите на Сайта поддържат.
Лог за влизане в акаунта и за използване на услугите (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на SOFIARIDERS.COM, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж “Политика за ползване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между фирма и нейни Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

5. Прeдоставяне на информация

SOFIARIDERS.COM не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

SOFIARIDERS.COM не е посредник и не участва по никакъв начин в последваща комуникация между потребителите и договаряне на условия. SOFIARIDERS.COM няма контрол върху начина, по който други потребители обработват Вашите данни.

Представители на фирми. Данните във фирмения акаунта, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за фирмата и за нейните Представители в зависимост от нивото на достъп.

5.1. Доставчици и подизпълнители
SOFIARIDERS.COM използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, телекомуникационни (вкл. изпращане на SMS за потвърждение на акаунт), счетоводни услуги и др. При работата си с подизпълнители и доставчици SOFIARIDERS.COM изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

5.2. Партньори. При препубликуване на обяви в партньорски сайтове, в препубликуваните обяви се съдържа само информация, която е публично достъпна в SOFIARIDERS.COM. По отношение на личните данни, съдържащи се в препубликуваната обява в партньорски сайтове, се прилагат политиките на съответните сайтове. С тях можете да се запознаете, като посетите сайтовете на партньорите, посочени в списъка.

5.3. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на SOFIARIDERS.COM и/или други потребители на Услугите.

5.4. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда право на информираност, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване на трети лица, възражение срещу автоматизирано обработване, включващо профилиране, преносимост, оттегляне на съгласие, възражение.

В случай че е приложимо, можете да използвате наличните функционалности в Сайта. Ако такива не са налични, може да се свържете с нас на: [email protected]

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

7. Точност на информацията
SOFIARIDERS.COM не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната идентичност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на данните
Въпроси и искания свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на SOFIARIDERS.COM:

Адрес за кореспонденция: ул. Пиротска 50, София 1303
Имейл: [email protected]

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.sofiariders.com (“Сайта”).

Важно: Политиката влиза в сила от 20 май 2018.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

SOFIARIDERS.COM прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Бележник До 6 /шест/ месеца от последното ползване Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър (Тази опция ще бъде налична от 25 май 2018)
В SOFIARIDERS.COM е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от SOFIARIDERS.COM. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.