Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.sofiariders.com и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги Сдружение “Софийски мотористи”, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Възраждане, ул. “Пиротска” 50, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 177039839, представлявано от Андрей Дянов – Председател, e-mail: [email protected], наричано по-долу за краткост „SOFIA RIDERS” от една страна и от друга страна – Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн www.sofiariders.com по-долу за краткост „сайт”.
ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящите Общи условия SOFIA RIDERS уведомява потребителите, че на страницата www.sofiariders.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. SOFIA RIDERS гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от SOFIA RIDERS за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
SOFIA RIDERS се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. SOFIA RIDERS е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на SOFIA RIDERS при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от SOFIA RIDERS на трети лица – куриери . За повече информация вижте политика за поверителност, която е част от общите условия
СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

Електронният магазин www.sofiariders.com предлага гама от дрехи и артикули. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.sofiariders.com

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични в момента на самата поръчка, това се случва само ,когато няколко потребителя поръчват същият продукт в същото време.

SOFIA RIDERS не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само характеристики, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като SOFIA RIDERS не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката НЕ Е включена в цената на стоките.
Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
SOFIA RIDERS си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.
ПОРЪЧКИ

Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на SOFIA RIDERS. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.sofiariders.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки само по един възможен начин – наложен платеж (плащане в брой при получаване от куриер).
За да направите поръчка през сайта на SOFIA RIDERS, следвайте следните стъпки:
14.1. Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел МАГАЗИН на сайта. Изберете размер и количество.

14.2. За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална количка за пазаруване/, натиснете бутона „Купи (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.

14.3. В долната централна част на онлайн магазина ще видите бутон „Към количката”. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, които сте добавили за купуване по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката. Също така можете да видите общата и единична стойност на стоките, цената за доставка и крайната цена.

14.4. За да завършите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Завърши поръчката”.
14.5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, e-mail, офис на Еконт по град и точен адрес.

14.6. Можете да добавите и коментар към поръчката, ако имате по-специални изисквания.

14.7. Преди да продължите към завършване на поръчката, моля запознайте се с общите условия за пазаруване на електронен магазин www.sofiariders.com и в случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Приключване на поръчката”.

14.8. На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

14.9. Във всеки един момент, преди натискане на „Приключване на поръчката”. , Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.

14.10. Натискането на „Приключване на поръчката”, означава ,че поръчката е финализирана”.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Сдружение „Софийски мотористи“, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Приключване на поръчката“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, SOFIA RIDERS има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
Ако е необходимо, служител на SOFIA RIDERS ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“).

19.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България: – Не се извършват доставки на територия ивън България

19.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на SOFIA RIDERS, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на SOFIA RIDERS сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
ДОСТАВКА
Стоките, поръчани от електронния магазин www.sofiariders.com, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:
24.1. до 14 работни дни.
Срокът за доставка започва да тече, след като купувачът получи имейл за потвърждаване на поръчката. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 14 работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

SOFIA RIDERS не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от SOFIA RIDERS обстоятелства.
Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци на – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети,документа за покупка. Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми SOFIA RIDERS на имейл: [email protected]
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и SOFIA RIDERS не бъде незабавно уведомен на имейл: [email protected], Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с SOFIA RIDERS на имейл: [email protected] за отстраняване на несъответствието.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи.Всички пратки пътуват с документ за покупка за стоки. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, SOFIA RIDERS се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 14 работни дни от уведомяването за такова искане на SOFIA RIDERS на имейл: [email protected]
Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
ЗАМЯНА НА СТОКИ
Ако стоката не отговаря на размера или не ви удовлетворява, траспортните разходи се заплащат от страна на клиента – таксата за първоначална доставка и още такса за връщане.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, SOFIA RIDERS има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на SOFIA RIDERS на формата за въпроси и запитвания или на имейл: [email protected], в рамките на работното време: от 9:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. SOFIA RIDERS не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.sofiariders.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между SOFIA RIDERS и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Прочетох и приемам общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
Европейската платофрма за онлайн решаване на спорове